Általános szerződési feltételek

I. Felek

1. Szolgáltató
Cégnév: Zwier-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (Zwier-Com Bt.) Székhely: 1223 Budapest, Tűzliliom utca 27. Képviselő: Zwierczyk Gábor (ügyvezető) Cégjegyzékszám: 01-06-614275 Cégalapítás dátuma: 1997. Szeptember 22. A cég fő tevékenysége: 4614 '08 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme Adószám: 29096271-3-43 Számlavezető bank: OTP Bank Zrt. Bankszámlaszám: 10700598-43310704-51100005 E-mail cím: info@szerszamgepgyar.hu
2. Ügyfél
Ügyfélnek minősül minden olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában használja a Szolgáltatást (a továbbiakban: az Ügyfél).

II. Az ÁSZF célja, hatálya és közzététele

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a szolgáltatást nyújtó Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.
2. A Ügyfél a szerszamgepgyar.hu/kereskedohaz oldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.
3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja.
4. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Ügyfélnek nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.
5. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán (https://www.szerszamgepgyar.hu/kereskedohaz/aszf).
6. Jelen ÁSZF 2018. május 26. napjától határozatlan időre szól.

III. A Szolgáltatás

1. A Szolgáltatás leírása
A szerszamgepgyar.hu/kereskedohaz egy online hirdetési felület, mely gépeket és berendezéseket eladásra kínál az érdeklődő ügyfelek számára. A gépek és berendezések vásárlásához az Ügyfélnek az oldalon ki kell töltenie az űrlapot. Egyéb érdeklődéssel kapcsolatban email címen info@szerszamgepgyar.hu vagy a gepek@szerszamgepgyar.hu levelet lehet küldeni.

2. A szolgáltatás használata
a, Az Szolgáltató ingyenes szolgáltatásait bárki használhatja.
b, Az Ügyfél a Szolgáltatás felületén megtekintett (vagy letöltött) tartalmat, vagy annak bármely részét csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény betartásával használhatja fel.
d, A szerszamgepgyar.hu/kereskedohaz oldalon található tartalmak az Oktatóvideók Bt. tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.
e, A szerzői jogok bárminemű (szándékos, vagy önhibán kívüli) megsértéséből eredő minden kárért a felelősség a jogsértő Ügyfél terheli.
f, Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás esetleges megszűnésével az online tartalmakat többé nem éri el, és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.
g, A Szolgáltatás domain nevének megváltozása (változatlan kínálat mellett) nem minősül a Szolgáltatás megszűnésének.
h, Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Ügyfélt terheli a felelősség.

IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

1. A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom, videófájl, segédanyag, fájl, szöveg, grafika, ábra - kivéve a fizetési szolgáltatók logóit és emlémáit - a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.
2. A Szolgáltató jogosult a Ügyfél adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Ügyfél írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra, VII pont és az gépek berendezés tulajdonosa felé.

V. Felelősség

1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy annak esetlegesen korlátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.
2. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség az Ügyfél által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.
3. A Szolgáltató az Ügyfél által okozott károkért, kimaradásokért stb. nem tehető felelőssé.

VI. Rendszeres karbantartás

1. A Szolgáltató annak érdekében, hogy szolgáltatásait az Ügyfél számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00-06.00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra.
2. A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.
3. A nem tervezett (hiba elhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.
4. A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: info@szerszamgepgyar.hu
5. A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért vagy bosszúságért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, tárhely leállása, DDOS támadás stb.).

VII. Adatkezelés

1. A Szolgáltató köteles a Szolgáltatásban tárolt adtok kezelését törvényes módon ellátni.
2. A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti az Ügyfél IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz az Ügyfélek nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
3. A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.
4. Ügyfél adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak az Ügyfél és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.
5. A részletes Adatvédelmi tájékoztató a https://www.szerszamgepgyar.hu/kereskedohaz/adatvedelmi_tajekoztato címen érhető el.

VIII. A Szerződés megszűnése

1. A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Ügyfél bezárja a böngészőt.
2. Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.

IX. Vis Maior

1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.
2. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
3. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, illetve az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

X. Záró rendelkezések

1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
2. Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát - beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is - a Megrendelő és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és az Ügyfél igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.
3. Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

XI. Kapcsolattartás, segítségnyújtás

1. A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (email) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címei: info@szerszamgepgyar.hu
2. A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot nem működtet.
3. A Szolgáltató az Ügyfél által feltett, a Szolgáltatás működését érintő kérdésekre általában 1 munkanapon belül reagál, de előfordulhat, hogy a válaszadás ennél később történik meg.
4. A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, és kötelesek a jelen szerződést érintő lényeges körülmények megváltozásáról egymást haladéktalanul tájékoztatni.

További hasznos oldalak

Adatvedelmi tájékoztató
Segítségnyújtás
Hol kérhetek segítséget a weblap használatával kapcsolatban?
Írd meg nekem a kérdésedet e-mailben az info@szerszamgepgyar.hu címre!